Winkelwagen

Leveringsvoorwaarden

DE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ESPRESSISSIMO

zoals in depot genomen door de Kamer van Koophandel  voor Den Haag onder nummer 2907

Prijzen

Alle prijzen gelden, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en af magazijn verkoopster. De door verkoopster meegedeelde prijzen zijn gebaseerd op de laatst bekende toeleverings prijzen en andere prijsbepalende factoren van het moment. Stijgingen van bedoelde prijzen en andere prijsbepalende factoren, tussen het tijdstip van meedeling en de eigenlijke levering bekend geworden, zullen worden doorberekend. Prijzen onder voorbehoud van typefouten.

Levering

Alle leveringen geschieden af magazijn verkoopster. Vervoer en verzending geschiedt te allen tijde voor risico van de koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; vervoerder en transportmiddelen ter keuze van verkoopster, tenzij koper schriftelijk heeft meegedeeld geen vervoer of verzending door verkoopster te wensen.

Betaling

Betaling dient te geschieden ten hoofdkantore van verkoopster zonder aftrek of schuldvergelijking. De termijn van betaling is, tenzij anders vermeld, binnen acht dagen na factuurdatum. Is voor het verstrijken van de betalingstermijn geen of geen volledige betaling ontvangen dan bedraagt het nog uitstaande bedrag een rente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend, terwijl het gefactureerde bedrag wordt vermeerderd met 15% ter dekking van administratie-, buitenrechtelijke- en incassokosten, ongerekend eventuele proceskosten. De koper is niet gerechtigd tot enige aftrek of schuldvergelijking. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Bedenktermijn van 7 dagen
Een aankoop van een dienst of product via internet valt onder de Wet kopen op afstand. Dat betekent onder meer dat er een bedenktermijn is van 7 werkdagen, die bij een product ingaat op de dag nadat de consument het heeft ontvangen. Espressissimo is voor vragen telefonisch te bereiken op ma t/m vr: 10.00 - 17.00 uur en op zaterdag: 11.00 - 16.00 uur | 070 - 3641540

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de koper nadat deze al hetgeen hij terzake krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren goederen aan verkoopster verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, waaronder mede begrepen de koopsom, eventuele verschuldigde toeslagen, rente, kosten, alsmede eventuele krachtens overeenkomst verrichtte werkzaamheden. Voordat de eigendom van de goederen op koper is overgegaan, is koper niet gerechtigd de goederen aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

Overmacht

Indien verkoopster door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, worden die verplichtingen automatisch opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht aan verkoopsters zijde wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid  waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verminderd of waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van haar verplichtingen redelijker wijze niet meer van verkoopster niet meer van verkoopster kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: stakingen, stagnatie van de produktie of andere problemen bij de toeleveranciers van verkoopster en/of bij het eigen of door derden in opdracht van verkoopster verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Werking leveringsvoorwaarden

Op alle overeenkomsten van verkoopster is Nederlands recht van toepassing. Een koper die eenmaal op deze verkoopsvoorwaarden heeft gekocht heeft zich daarmee voor alle volgende transacties onderworpen aan de alsdan geldende door verkoopster bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde leveringsvoorwaarden Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.